อำนาจหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ 4มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วิเทศสัมพันธ์ งานบริการประชาชน งานศึกษาอบรม/วิชาการ และงานเทคโนโลยี

ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. งานธุรการและประชาสัมพันธ์
  2. งานฝึกอบรม
  3. งานวิเทศสัมพันธ์