อำนาจหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ 3มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ งานการคลัง งานการเงิน งานตรวจจ่าย งานบัญชี งานยานพาหนะและขนส่ง และงานสื่อสาร

ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. งานธุรการ
  2. งานการเงิน
  3. งานพัสดุ