อำนาจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ 2มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานแผนงาน งานงบประมาณ งานวิจัย/พัฒนาและประเมินผล

ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. งานธุรการ
  2. งานงบประมาณ
  3. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน