อำนาจหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ 1

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานกำลังพล งานแผนอัตรากำลัง งานวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง งานประวัติ งานสวัสดิการ งานนิติการและวินัย งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และงานตรวจราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. งานธุรการ
  2. งานกำลังพล
  3. งานสวัสดิการและวินัย