ประวัติของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ทันต่อกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านนี้ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในครั้งนั้น

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งส่วนราชการเป็น

  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กองตำรวจสื่อสาร
  • กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
  • ศูนย์ตรวจสอบวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี

ตั้งแต่ 7 กันยายน 2552 เป็นต้นมา สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ดังนี้
ยกระดับฝ่ายอำนวยการ เป็นกองบังคับการอำนวยการ
ยุบกองทะเบียนประวัติอาชญากร ไปเป็นหน่วยในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
แยกศูนย์ตรวจสอบวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี ไปจัดตั้งเป็นกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และจัดตั้งเป็นกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีขึ้นใหม่

 

ปัจจุบัน ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดให้สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 กองบังคับการได้แก่

กองบังคับการอำนวยการ
กองตำรวจสื่อสาร
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง